สถานที่จัดกิจกรรม


place01

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา


charac09

        ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกจาก 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ที่มีการบริหารจัดการที่ดินที่แห้งแล้งให้เกิดประโยชน์ สามารถกลับมาทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับราษฎรได้อีกครั้ง ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากหลากหลายกิจกรรม อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ


place02

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี


charac06

        อ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการเพื่อการจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี


place03

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        ศูนย์การอบรมกระบือเพื่อใช้ในทำการเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตร
ในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจวัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง
โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของ นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินตำบลศาลาลำดวน อำเมืองเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 110-3-81 ไร่

bottom01

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

        1. การอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือได้เรียนรู้

        โรงเรียนกาสรกสิวิทย์จะมีหลักสูตรการฝึก 15 วัน สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป และหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 3 วัน หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถนาได้อย่างชำนาญ และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือได้ สามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง ควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่ง สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือ มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้จะเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

        2. นิทรรศการ

        เป็นการแสดงเครื่องมือการทำนา ที่จะแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำนาที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งทำขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

        3. การวิจัย

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เพื่อทำการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบือ และอาหารของกระบือ ในเรื่องการวิจัยนี้ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์จะได้ประสานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมดำเนินการต่อไป

         4.แปลงนา

        โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มีแปลงนาจำนวน 8 แปลง เป็นแปลงนาดำ 4 แปลง นาหว่าน 4 แปลง ปลูกข้าวในระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน เพื่อให้ได้เห็นข้าวในระยะต่าง ๆ ในช่วงระยะแรกนี้ จะปลูกข้าวสลับกับพืชหลังนา และพืชบำรุงดิน เพื่อให้ดินในแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี

        5. สระมะรุมล้อมรัก

        มูลนิธิชัยพัฒนาได้ขุดสระน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ในบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ บริเวณโดยรอบสระได้ทำแปลงดินเป็นขั้นบันได ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย รวมทั้งการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะต้นมะรุมและต้นรัก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “สระมะรุมล้อมรัก”

        6. ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติม

        โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมไปแล้วทั้งสิ้น 50 ชนิด จำนวน 8,249 ต้น รวมทั้งต้นกระเบาจากวังสระปทุม ที่ได้ทรงปลูกเป็นสิริมงคลบริเวณหน้าสำนักงานของโรงเรียนด้วย ไม้ที่ปลูกมีทั้งไม้ผล สมุนไพร และต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น กระเบา มะรุม แค ขี้เหล็ก ชะอม ยอ มะดัน มะม่วง มะยม ชมพู่ ขนุน มะยงชิด มะปราง หว้า กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม อ้อย มะกอก กระวาน อบเชย ข่า ตะไคร้ ไผ่ เป็นต้น

        7. บ้านดิน

        เป็นที่พักของผุ้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร และเป็นต้นแบบของที่อยู่อาศัยจริง เพื่อหาขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนและสภาพของการพักอาศัย เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้นแบบของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้กลับไปปลูกสร้างเองได้โดยใช้วัสดุภายในตนท้องถิ่นนั้น ๆ

ที่มาข้อมูล : www.chaipat.or.th , 11 เมษายน 2561

charac08