- กำหนดการ -

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB CampExtra


ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20  พฤษภาคม  2561

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

****************************************************************


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561


เวลา 06.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 06.30 น.   ออกเดินทางจากสำนักงาน กปร. ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะทาง 134 กิโลเมตร)

เวลา 09.00 น.   กลุ่มเยาวชนเดินทางถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • แจกอุปกรณ์และคู่มือประจำค่าย
 • ถ่ายรูปเพื่อทำ ทำเนียบรุ่น

charac03

เวลา 09.30 น.   แนะนำทีมผู้ดูแลพูดคุยแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชี้แจงกฎระเบียบ

เวลา 10.00 น.  พิธีเปิดโครงการ RDPB CampExtra  ณ  ห้องประชุมปราชญ์วิถี

 • นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวรายงาน
 • นายดนุชา สินธวานนท์เลขาธิการ  กปร.  หรือผู้แทน กล่าวเปิดโครงการ
 • ผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯกล่าวแนะนำเยาวชน

เวลา 10.30 น.  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” โดย นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล

                   ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

เวลา 11.30 น.   กิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างแผนผังความคิด” โดย ดร.วุฒิชัย  ผาสุกกานนท์

 • บรรยายเรื่องการสร้างแผนผังความคิด
 • มอบภารกิจประจำค่าย

เวลา 12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารศูนย์ฯ

เวลา 13.30 น.   กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “แนะนำ ทำความรู้จักกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                   โดย  นายอนุวัชรโพธินาม  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

เวลา 14.30 น.   นั่งรถรางชมพื้นที่และฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

เวลา 15.00 น.  กิจกรรมเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 4 ฐาน (สลับฐาน ๆ ละ 30 นาที)

charac09

                   ฐานที่ 1 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้การจัดการพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่ง พ.ด.

                   ฐานที่ 2 การปรับปรุงดินโดยใช้หญ้าแฝก

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการปลูกหญ้าแฝก

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองเพาะพันธุ์หญ้าแฝก

                   ฐานที่ 3 สวนสมุนไพร

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรไทยแต่ละชนิด

                   ภาคปฏิบัติ ค้นหาข้อมูลจากสมุนไพรด้วย QR code

                   ฐานที่ 4 พิพิธภัณฑ์ดิน

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้ประเภทของดินและการใช้ประโยชน์ดิน

                   ภาคปฏิบัติ กิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้เรื่องดิน

เวลา 17.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  ณ  โรงอาหารศูนย์ฯ

เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมประจำวัน ( 15 นาที)

                   โดย นายเอกชัย  เพ็งสว่าง  ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน กปร.

เวลา 19.15 น.   กิจกรรมการบบรรยาย  “สื่อออนไลน์ยุค 4.0 ของสำนักงาน กปร.” (15 นาที)

                   โดย นายวัชระ  หัศภาค  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงาน กปร.

เวลา 19.30 น.   กิจกรรมการบบรรยาย  “ประสบการณ์ในการตามเสด็จ  พื้นที่ทรงงาน

                   โดย  นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1  (ภาคกลาง)

เวลา 20.00 น.  กิจกรรมสันทนาการ      

เวลา 21.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 19  พฤษภาคม 2561


charac01

เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน

เวลา 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.45 น.   กิจกรรม Homeroom แนะนำสถานที่ ที่เยาวชนจะได้ไปเรียนรู้ในวันนี้

                   โดย นางพิชญดา  หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เวลา 08.00 น.   ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) จังหวัดปราจีนบุรี (ระยะทาง 81 กิโลเมตร)

เวลา 09.00 น.   กิจกรรมการบรรยายสรุป การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) จังหวัดปราจีนบุรี

                   โดย นายสุรชัย จิวะสุรัตน์ผู้อำนวยการโครงการฯ หรือ ผู้แทนณ ห้องประชุม

เวลา 09.30 น.   เยี่ยมชมโมเดลจำลองของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) จังหวัดปราจีนบุรี  ณ  ห้องนิทรรศการ

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมทัศนศึกษารอบพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) และถ่ายภาพที่ระลึก

เวลา 11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารของโครงการฯ

เวลา 12.00 น.   เดินทางไป โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว

เวลา 13.00 น.   กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ประวัติโรงเรียนการสรกสิวิทย์”  ณ  เรือนบรรยาย (ฐานรวม)

เวลา 13.30 น.   กิจกรรมเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน (สลับฐาน ฐานละ 40 นาที)

                   ฐานที่ 1 ฐานเรียนรู้การดำนา

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการดำนา

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองดำนา

                   ฐานที่ 2 ฐานการทำบ้านดิน

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้ถึงประโยชน์และวิธีการทำบ้านดิน

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองทำบ้านดิน

                   ฐานที่ 3 ฐานการไถนาด้วยกระบือ

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้รูปแบบการไถนาด้วยกระบือ

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองไถนาด้วยกระบือ

                   ฐานที่ 4 ฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

                   ภาคทฤษฎี เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและพืช

                   ภาคปฏิบัติ ทดลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและพืชผัก

charac07

เวลา 16.00 น.   สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

                   โดย วิทยากรโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ณ เรือนบรรยาย

เวลา 16.15 น.  เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

เวลา 17.15 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 17.45 น.  รับประทานอาหารเย็น  ณ  โรงอาหารศูนย์ฯ

เวลา 18.15 น.   สรุปกิจกรรมประจำวัน

                   โดย นายเอกชัย  เพ็งสว่าง  ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน กปร.

เวลา 18.30 น.   กิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างแผนผังความคิด” โดย  ดร.วุฒิชัย  ผาสุกกานนท์ 

 • กิจกรรมสร้างแผนผังความคิดและนำเสนอผลงาน

เวลา 20.00 น.   กิจกรรมสันทนาการ

เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561


เวลา 06.00 น.   ตื่นนอน

เวลา 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.   กิจกรรม Homeroom

                   โดย นางพิชญดา  หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เวลา 08.30 น.   เดินทางไปบ้านเกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งกลุ่มเยาวชน 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน

เวลา 09.00 น.   เดินทางถึงบ้านเกษตรกร“กิจกรรมเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่าง

charac05

                   บ้านหลังที่ 1 คุณอภิรมย์  ผาวันดี

                   ภาคทฤษฎี  ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน

                   ภาคปฏิบัติ  ทดลองเพาะชำกล้าไม้ และขยายพันธุ์แฝก

                   บ้านหลังที่ 2 คุณทรัพย์ถวิล  สุขศิริ

                   ภาคทฤษฎี  ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและการแปรรูปสมุนไพร

                   ภาคปฏิบัติ  ทดลองทำโลชั่นจากว่านหางจระเข้

                   บ้านหลังที่ 3 คุณปราณี  สังอ่อนดี

                   ภาคทฤษฎี  ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน

charac08

                   ภาคปฏิบัติ  ทดลองทำไข่เค็มด้วยวิธีการต้ม

                   บ้านหลังที่ 4 คุณนิรุจน์  ศรีเกษม

                   ภาคทฤษฎี  ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและการแปรรูปสมุนไพร

                   ภาคปฏิบัติ  ทดลองการทำชาจากถั่วดาวดอยอินคา

เวลา 11.30 น.   เดินทางออกจากศูนย์การเรียนรู้ฯ

เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารศูนย์

เวลา 13.00 น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • ตัวแทนเยาวชนแต่ละกลุ่มมาเล่าประสบการณ์หลังจากได้ไปศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตัวอย่าง กลุ่มละ 5 นาที

เวลา 13.20 น.   ทำแบบสอบถาม

เวลา 13.30 น.   พิธีปิดกิจกรรม Rdpb Camp  Extra

charac06

 • พิธีมอบใบเกียรติบัตร
 • ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ
 • ตัวแทนศูนย์ฯและสำนักงาน กปร. กล่าวปิด
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
 • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 15.00 น.   เยาวชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา 17.30 น.   ถึงสำนักงาน กปร.โดยวัสดิภาพ


หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

Files:
กำหนดการ RDPB Camp Extra

กำหนดการ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Date 09-04-2561
File Size 68.47 KB
Download 65