หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 (กิจกรรม RDPB Camp Extra)


คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ


extra01

1. เป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลต่าง ๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ละภูมิภาค

2. เยาวชนเพศชาย หรือหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 13 - 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาจำนวนไม่เกิน 2 คน ต่อสถาบันฯ

3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. มีผลงานสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
และทฤษฏีตามแนวพระราชดำริ

5. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. ผู้ปกครองต้องอนุญาตให้นักเรียนในความปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม RDBP Camp Extra ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ


การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


        เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 กิจกรรม RDPB Camp Extra  จะต้องกรอกและจัดส่งใบสมัครแบบฟอร์ม 04 พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  1. สำเนาใบประกาศเกียติคุณรางวัลต่างๆ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
  3. กรอกรายละเอียดผลงาน ประวัติการเข้าร่วมโครงการอื่น (ถ้ามี)  แบบฟอร์ม 05 หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

ช่องทางการสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม 


เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th        


charac07

  • ใบสมัคร (แบบฟอร์ม 04)
  • โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 (กิจกรรม RDPB Camp Extra) แบบกรอกประวัติผลงาน (แบบฟอร์ม 05)

ผู้ประสานงาน

  • นายเอกชัย   เพ็งสว่าง                       061-956-2935
  • นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์              081-809-8155
  • น.ส.ประทีป   ศรีคำ                             092-854-5298
  • น.ส.อาภารัตน์  สาระภักดี                096-973-6377

สมัครออนไลน์


สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.rdpb.go.th

Files:
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ExtraHOT

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 (กิจกรรม RDPB Camp Extra)

Date 08-04-2561
File Size 137.95 KB
Download 112

ใบสมัคร RDPB Camp Extra (แบบฟอร์ม 04)

แบบฟอร์ม 04 ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 (RDPB Camp Extra)

Date 08-04-2561
File Size 81.34 KB
Download 95

รายละเอียดผลงานที่ได้รับ RDPB Camp Extra (แบบฟอร์ม 05)

แบบฟอร์ม 05 รายละเอียดผลงานที่ได้รับ

Date 08-04-2561
File Size 25.64 KB
Download 67