กิจกรรมค่าย RDPB Camp Extra


กิจกรรมภาคทฤษฎี


        รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบอกเล่าพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการสอบถาม

acty02


กิจกรรมภาคปฏิบัติ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

aa09
เพาะกล้าหญ้าแฝก

aa10
ทำปุ๋ยพืชสด

aa11
สวนสมุนไพร

aa12
ทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาทิ แชมพูสระผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน


โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

aa05
การไถนาด้วยกระบือ

aa06
การดำนา

aa07
การทำบ้านดิน

aa08
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพกิจกรรมถอดบทเรียน : กิจกรรมแผนผังการเรียนรู้


aa01

aa02

aa03

aa04


        ร่วมเรียนรู้ สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวความคิดผ่านการทำแผนผังการเรียนรู้ โดยวิทยากรพิเศษ ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารสนเทศ


กิจกรรมสันทนาการ


acty01