โครงการ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”


ทีมเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการสร้างสรรค์ โครงการ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ


charac01

          โดยต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. นำเสนอโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิประโยชน์ด้านการเกษตร ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและอนามัย ประโยชน์ด้านการศึกษา ประโยชน์ด้านการพัฒนาชีวิตและสังคม อื่น ๆ

          2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

          3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

          4. กำหนดสถานที่ดำเนินโครงการ

          5. กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

          6. กำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ของการดำเนินโครงการที่ปรากฏเป็นรูปธรรม หรือเกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์

          7. กำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยย่อ

          เยาวชนสามารถชี้แจง เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำคัญต่อการดำเนินโครงการ อาทิ ทรัพยากรด้านบุคคล สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณและการจัดการด้านการเงิน


เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน


charac07

          1. ประเด็น เนื้อหาที่นำเสนอ เกี่ยวเนื่องกับหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ และประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการต่อยอด พัฒนา บูรณาการได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
          2. ประเด็น เนื้อหาที่นำเสนอ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และสามารถนำไปดำเนินการได้จริง มีศักยภาพที่จะบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินโครงการที่วางไว้
          3. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะได้รับ สอดคล้องกับประเด็น เนื้อหา งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

 


สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ


charac08

 • ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
 • ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
 • เงินสนับสนุนการเดินทาง มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคที่จัดกิจกรรม ทีมละ 3,000 บาท (ยกเว้นทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม ได้รับทีมละ 1,500 บาท)
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 5,000 บาท
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละ 5,000 บาท
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 6,000 บาท
 • โอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับดำเนินโครงการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ได้รับสิทธิการส่งโครงการและนำเสนอนิทรรศการโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนดำเนินโครงการพร้อม  ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ได้พบเพื่อนใหม่  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ” ของสำนักงาน กปร.  โดยมีเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท
 • มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสำนักงาน กปร.ในโอกาสต่อไป

acty04

Files:
แบบเสนอโครงการในกิจกรรม (แบบฟอร์ม 03) wordHOT

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 18.72 KB
Download 105