กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8


โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประกอบด้วย

                    การดำเนินงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 โดยคัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จของการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้

                    1) คัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา

                     2) ทีมเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องเป็นเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)รุ่นที่ 1 – 7 ของสำนักงาน กปร.

                     3) การรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีมเยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องจัดทีมมาจำนวน 4 คน พร้อมกรอกใบสมัคร/ส่งรายชื่อ/คณะ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการมา จำนวน 1 โครงการ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ส่งให้คณะทำงานของสำนักงาน กปร.


กิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน

          ประกอบไปด้วยทีมเยาวชนจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผลสำเร็จของการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

icon extra

กิจกรรมภาคทฤษฎี :

  • การบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน การดำเนินงานสนองพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมภาคปฏิบัติ :

  • การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำหลักการทรงงานไปใช้แบบให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลได้
  • การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมสืบสานให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต

กิจกรรมถอดบทเรียน :

  • นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีรางวัลในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

กิจกรรมสันทนาการ :

  • ทีมเยาวชนทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม

acty03


กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

           ประกอบไปด้วยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับทีมเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณดำเนินงานในวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีมเยาวชนจากค่าย (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 หรือ สำนักงาน กปร. เป็นผู้คิดและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสัมพันธ์ให้แก่ส่วนรวม

*** หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ***

charac06


กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

icon extra

ประกอบไปด้วย

         เป็นกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานโครงการที่มีเยาวชนส่งเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปต่อยอดขยายผลและมีผลดำเนินงานจริงในพื้นที่ใดก็ได้ของทีมเยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล (ทุนการศึกษาร่วมทั้งสิ้น 100,000 บาท) พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัล

                    1) คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานของเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวน 5 คน มาจากผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    2) คณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ของทีมเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ซึ่งจะต้องเข้าเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมการสืบสานพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ที่มีความยั่งยืน ให้คงเหลือจำนวน 10 โครงการ

                    3) คณะกรรมการตัดสินฯ จะเดินทางไปพื้นที่ตั้งจริงของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลงานในพื้นที่ที่เยาวชนดำเนินการาตามโครงการหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

                    4) การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนการศึกษา และถ้วยหรือโล่รางวัล จำนวน 5 รางวัล จัดที่สำนักงาน กปร. โดย เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

rdpb07 970px


ประโยชน์ที่ได้รับ

                    1) กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกาไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

                    2) กลุ่มเยาวชนได้รับรู้แนวพระราชดำริ แลผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กว้างขวางมากขึ้น

                    3) ทำให้มีเครือข่ายเป็นกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริไปยังส่วนรวมมากขึ้น

acty04