โครงการค่าย RDPB Camp Extra


หลักการและเหตุผล


จากแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

            ได้ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,741 โครงการ (ก.ย. 2560) ทั่วประเทศ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์

            สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ รวมถึงประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชน และเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 ที่มีพระราชประสงค์จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัด

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp  Extra

ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดโอกาสให้เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ และประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อบูรณาการนำไปปรับใช้ในชีวิต พร้อมทั้งสามารถสืบสาน เผยแพร่ไปยังเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสืบไป

extra01


วัตถุประสงค์


icon extra
  • เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • เพื่อเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรที่มีพระราชประสงค์จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชดำริ องค์ความรู้ ประโยชน์ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชน
  • เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริไปยังกลุ่มเยาวชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ


กลุ่มเป้าหมาย


เยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 80 คน

rdpbcamp extra


สมัครออนไลน์


สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.rdpb.go.th
Files:
ใบสมัคร RDPB Camp Extra (แบบฟอร์ม 04)

แบบฟอร์ม 04 ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 (RDPB Camp Extra)

Date 08-04-2561
File Size 81.34 KB
Download 95
รายละเอียดผลงานที่ได้รับ RDPB Camp Extra (แบบฟอร์ม 05)

แบบฟอร์ม 05 รายละเอียดผลงานที่ได้รับ

Date 08-04-2561
File Size 25.64 KB
Download 67