- กำหนดการ -

โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 8
“สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี”


ระหว่างวันอังคารที่ 19 – วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

****************************************************************


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561


เวลา 08.00 น. เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

 • ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ประจำค่าย ณ อาคารสัมมนา 3

เวลา 09.00 น. กิจกรรม Homeroom

 • ปฐมนิเทศ แนะนำกิจกรรม ชี้แจงกฎระเบียบประจำค่าย
 • แนะนำทีมพี่เลี้ยง และทีมงานประจำค่าย

charac03

เวลา 10.00 น. พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

 • นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวต้อนรับ
 • นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวรายงาน
 • นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. กล่าวเปิดโครงการ

เวลา 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ”
วิทยากรโดย นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
เวลา 11.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน
      กิจกรรมที่ 1 สร้างแผนผังความคิด (ภาคทฤษฎี) วิทยากรโดย ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับการสนองพระราชดำริ”
วิทยากรโดย นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

charac09

เวลา 14.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างเรียนรู้ ณ ฐานการเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แบ่งเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 16 คน เรียนรู้งาน จำนวน 5 ฐานกิจกรรม  (เวียนฐาน ๆ ละ 40 นาที)
    ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรู้งานประมงน้ำจืด
    วิทยากรโดย
      คุณสินธุวัฒน์ สุทธิอาจ (หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาประมง)
      คุณธีรศักดิ์ ศรีนา
      คุณวิษณุ กัลยาพันธุ์

****************************************************************
    ภาคทฤษฎี เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อพึ่งพาตนเองและเสริมรายได้

 • การทำการประมงน้ำจืดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการทำการประมงน้ำจืดให้กับเกษตรกรและประชาชน
 • การผสมพันธุ์ปลาน้ำจืด การอนุบาลลูกปลา

    ภาคปฏิบัติ

 • ทดลองการเก็บไข่จากปากปลานิลเพศเมีย
 • ทดลองการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

****************************************************************

    ฐานที่ 2 งานปศุสัตว์
    วิทยากรโดย
      คุณวิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร (หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์)
      คุณสมยศ โคตรธรรม
      คุณวุฒิศักดิ์ สุลำนาจ
      คุณอุบล บุญศร

    ภาคทฤษฎี เรียนรู้ 3 ดำ มหัศจรรย์ ทำไมต้อง 3 ดำ สร้างต้นแบบงานพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนจาก ไก่ดำภูพาน สุกรดำภูพาน โคเนื้อภูพาน

    ภาคปฏิบัติ

 • ทดลองการหยอดวัคซีนไก่
 • ทดลองการส่องไข่มีเชื้อ
 • ชมการสาธิตการผสมเทียมโคและทดลองการรีดน้ำนมโค

****************************************************************

    ฐานที่ 3 งานพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจ งานพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจ
    วิทยากรโดย
      คุณกิตติพร เจริญสุข (หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการเกษตรกรรม)
      คุณประพิศ ฤาแก้วมา

    ภาคทฤษฎี เรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดครบวงจรเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

    ภาคปฏิบัติ ทดลองการทำเห็ดฟางในตะกร้า

****************************************************************

    ฐานที่ 4 งานพัฒนาหม่อนไหม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน
    วิทยากรโดย
      คุณสิทธิชัย บุญมั่น (หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม)
      คุณวีระชัย สุรินทะ

    ภาคทฤษฎี เรียนรู้การเลี้ยงไหมครบวงจร การย้อมคราม การทอผ้าในรูปแบบต่าง ๆ
    ภาคปฏิบัติ ทดลองทำผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม

****************************************************************

    ฐานที่ 5 งานศึกษาและพัฒนาข้าว
    วิทยากรโดย คุณสมพร เชื้อคำจันทร์

    ภาคทฤษฎี เรียนรู้สายพันธุ์ข้าวประจำถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวภาคปฏิบัติ ทดลองการทำนาโยน สาธิตการใช้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

****************************************************************

เวลา 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม
    โดย ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. หรือผู้แทน
เวลา 19.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน
    กิจกรรมที่ 1 สร้างแผนผังความคิด (ผลิตผลงานและนำเสนอผลงาน)
    วิทยากรโดย ดร.วุฒิชัย ผาสุขกานนท์
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561


charac01

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 08.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน
    กิจกรรมที่ 2 สื่อบทความออนไลน์แนะนำประชาสัมพันธ์โครงการฯ
    วิทยากรโดย คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์แห่งเว็บไซต์ Dek–d.com
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปยังบ้านเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เวลา 10.00 น. กิจกรรมเรียนรู้งาน ณ ศูนย์เรียนรู้/บ้านเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 5 แห่ง

    บ้านหลังที่ 1 คุณละมัย พังแสงสุ (ระยะทาง 10 กิโลเมตร)
          ภาคทฤษฎี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน และสมุนไพรพื้นบ้าน
          ภาคปฏิบัติ ทดลองขยายพันธุ์พืช (การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตาต้นมะม่วง)

    บ้านหลังที่ 2 คุณอำนวย ดากาวงศ์ (ระยะทาง 12 กิโลเมตร)
          ภาคทฤษฏี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน
          ภาคปฏิบัติ ทดลองเพาะชำกล้าต้นพริก และ ต้นมะเขือ

    บ้านหลังที่ 3 คุณขวัญใจ แก้วหาวงศ์ (ระยะทาง 15 กิโลเมตร)
          ภาคทฤษฏี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน และการปลูกอ้อยอินทรีย์
          ภาคปฏิบัติ ทดลองทำน้ำอ้อยสด และน้ำตาลอ้อย

    บ้านหลังที่ 4 คุณดวงตา ดากาวงศ์ (ระยะทาง 22 กิโลเมตร)
          ภาคทฤษฏี เรียนรู้สมุนไพรไทย และการแปรรูปสมุนไพรไทย
          ภาคปฏิบัติ ทดลองทำสบู่เหลวฟักข้าว

    บ้านหลังที่ 5 คุณบังอร ไชยเสนา (ระยะทาง 20 กิโลเมตร)
         ภาคทฤษฏี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน
         ภาคปฏิบัติ ทดลองเพาะชำกล้าไม้ (ต้นเพกา/ต้นพริก/ต้นกล้วย)

****************************************************************

charac07

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกร
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เวลา 14.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน
    กิจกรรมที่ 2 สื่อบทความออนไลน์แนะนำประชาสัมพันธ์โครงการฯ
    (ผลิตผลงานและนำเสนอผลงาน) 
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม

เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561


เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 07.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ (ภาคทฤษฎี) 
    วิทยากรโดย  คุณบุญญาวัฒน์ ธงทอง ผู้กำกับละคร/สารคดี และทีมงาน
เวลา 08.30 น. ออกเดินทางจากจังหวัดสกลนคร ไปยังบ้านกุดตอแก่น ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

charac08

เวลา 10.00 น. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งทรงพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่บ้านกุดตอแก่น ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์” 
    วิทยากรโดย คุณวิชัย กว้างสวาสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ณ บริเวณรั้วลวดหนามของชาวบ้าน
เวลา 10.40 น. ออกเดินทางจากบริเวณรั้วลวดหนามของชาวบ้าน ไปโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะทาง 12 กิโลเมตร)
เวลา 11.00 น. เยาวชนเดินเท้าเข้าพื้นที่ทางขรุขระและลอดลวดหนาม
เวลา 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.30 น. การบรรยายพิเศษ “ประวัติความเป็นมาและการดำเนิน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์”
ณ สำนักงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    วิทยากรโดย วิทยากรจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. เดินทางไปยัง อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมทัศนศึกษาอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ฯ

 • กิจกรรมทัศนศึกษาอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ฯ
 • รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (ระยะทาง 80 กิโลเมตร)
เวลา 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561


charac05

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ “สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จำกัด” 
    กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จำกัด”
    วิทยากรโดย ด.ต.ปัญญา ประชาชิต ประธานสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรฯ
เวลา 09.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ ณ สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จำกัด
    แบ่งออกเป็น 3 ฐานๆ ละ 15 นาที (เวียนฐาน)
    แบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 26 – 27 คน
          ฐานที่ 1 โรงสีข้าวพระราชทาน
          ฐานที่ 2 โกดังเก็บข้าวของสหกรณ์ฯ

          ฐานที่ 3 การแปรรูปข้าวฮาง
เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปยัง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)
    รับประทานอาหารว่าง (บนรถ)
เวลา 11.00 น. การบรรยายพิเศษประวัติความเป็นมา “โครงการหลวงดอยคำ”
    วิทยากรโดย คุณประกายเพชร ไชยจำ วิทยากรประจำโครงการฯ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
เวลา 13.00 น. กิจกรรมทัศนศึกษา กระบวนการผลิตภายในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
    แบ่งเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 40 คน เรียนรู้ฐานกิจกรรม ฐานละ 30 นาที (เวียนฐาน)
          กลุ่มที่ 1 ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโครงการ
          กลุ่มที่ 2 ชมขั้นตอนการผลิตของโรงงานหลวง

charac08

เวลา 14.00 น. ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)
เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 น. กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ (ผลิตผลงาน)
    วิทยากรโดย คุณบุญญาวัฒน์ ธงทอง
เวลา 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม
เวลา 19.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 3 สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ (นำเสนอผลงาน)
    วิทยากรโดย คุณบุญญาวัฒน์ ธงทอง
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561


charac01

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า

    บรรยายความเป็นมาของกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “การทำแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ”
    วิทยากร โดย นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เวลา 08.00 น. กิจกรรมจิตอาสา
    ประชุมทีมงาน กำหนดงาน และหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
เวลา 09.00 น. เยาวชนดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแผนงานที่กำหนดไว้ (ช่วงเช้า)
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง(เช้า)
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา (ช่วงบ่าย)
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. ประชุมทีมงานเพื่อปรับปรุง ประเมินผลการทำงานระหว่างวัน
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561


charac07

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า

เวลา 08.00 น. เยาวชนดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแผนงานที่กำหนดไว้ (ช่วงเช้า)
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา (ช่วงบ่าย)
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. ประชุมทีมงานเพื่อปรับปรุง ประเมินผลการทำงานระหว่างวัน
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561


เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 08.00 น. เยาวชนดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแผนงานที่กำหนดไว้
เวลา 11.00 น. ส่งมอบงานกิจกรรมจิตอาสา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. พิธีปิดค่ายเยาวชน

charac06

 • พิธีมอบรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
 • ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลา
 • ตัวแทนศูนย์ฯและสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา
 • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 • ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 14.30 น. เยาวชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม


 

Files:
กำหนดการ RDPB Camp รุ่นที่ 8

กำหนดการ โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 8 “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี”
ระหว่างวันอังคารที่ 19 – วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Date 24-05-2561
File Size 51.1 KB
Download 40