หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8


คุณสมบัติเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ


rdpbcamp01

1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

2. เยาวชนเพศชายหรือหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี

3. สมัครเป็นทีม ๆ ละ 4 คน

4. สมาชิกภายในทีมต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะ ต่างชั้นปีได้

5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนจากสถาบันการศึกษาประจำทีม ทีมละ 1 คน

6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

7. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)

 


การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


        เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องแนบเอกสาร  ดังนี้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จะต้องแนบเอกสาร  ดังนี้

1. ใบสมัครฟอร์ม 01 (แบบทีม)  1  ใบ

2. ใบสมัครฟอร์ม 02 (แบบบุคคล)  4  ใบ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. โครงการ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ (แบบฟอร์ม 03)


ช่องทางการสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม 


เว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th        


charac07

  • ใบสมัคร (แบบฟอร์ม 01 และ 02)
  • โครงการ "เยาวชนอาสาสานต่อสืบสานพระราชดำริ" (แบบฟอร์ม 03)

ผู้ประสานงาน

  • นายเอกชัย   เพ็งสว่าง                       061-956-2935
  • นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์              081-809-8155
  • น.ส.ประทีป   ศรีคำ                             092-854-5298
  • น.ส.อาภารัตน์  สาระภักดี                096-973-6377

สมัครออนไลน์


สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.rdpb.go.th

Files:
โครงการโดยย่อ ค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 8HOT
Date 02-05-2561
File Size 546.21 KB
Download 253

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 HOT

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8

Date 08-04-2561
File Size 105.81 KB
Download 280

ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 01) word

แบบฟอร์ม 01 ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 29.32 KB
Download 98

รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 02) word

แบบฟอร์ม 02 รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 39.41 KB
Download 94

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม (แบบฟอร์ม 03) wordHOT

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 18.72 KB
Download 133