เส้นทางการเรียนรู้ “สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี”


เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


ระหว่างวันอังคารที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 (7 วัน 6 คืน) 

phu01

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

          ศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองงานเพื่อพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคอีสาน สามารถนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป 


บ้านเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

phu03 

          บ้านเกษตรกรที่ “น้อมนำพระราชดำริ” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จนสามารถเผยแพร่และเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นได้


ตามรอยพระบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งทรงพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่บ้านกุด ตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์

  • จุดที่ 1 ถนนดิสโก้ เส้นทางที่ผู้นำทางนำมาผิด ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งถึงถนนสายนี้ว่า “ถนนดิสโก้” 
  • จุดที่ 2 รั้วลวดหนามของชาวบ้าน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห้ามไม่ให้ตัดลวดหนาม โดยให้เจ้าหน้าที่ถ่างลวดหนาม แล้วพระองค์ทรงมุดลวดหนามเข้าไป เพื่อสำรวจเส้นทางลำน้ำลำพะยัง
  • จุดที่ 3 ลำน้ำลำพะยัง จุดก้อนหินสามก้อน ในลำน้ำเล็กๆ ที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเมื่อประทับอยู่บนเฮลิคอปเตอร์
  • จุดที่ 4 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนายไขคำ ศรีประไหม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)

         โรงงานหลวงแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อแปรรูปมะเขือเทศ รวมถึงนำร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ และการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอย่างมากมาย ต่อมาจึงได้มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

phu02