โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


หลักการและเหตุผล


การดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริกว่า

4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

          นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ และปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผล พระราชกรณียกิจในทุกด้านไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริไปสู่วงกว้างมากขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

logo footer th th

          จึงได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 ขึ้น เพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ แก่ตัวแทนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง จะทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

rdpbcamp01


วัตถุประสงค์


icon extra
  • เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
  • เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชดำริและผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
  • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 


สมัครออนไลน์


สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.rdpb.go.th
Files:
โครงการโดยย่อ ค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 8HOT
Date 02-05-2561
File Size 546.21 KB
Download 253
ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 01) word

แบบฟอร์ม 01 ใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 29.32 KB
Download 98
รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (แบบฟอร์ม 02) word

แบบฟอร์ม 02 รายละเอียดบุคคล โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 39.41 KB
Download 94
แบบเสนอโครงการในกิจกรรม (แบบฟอร์ม 03) wordHOT

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 18.72 KB
Download 133