โครงการ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”


กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”


charac01

    เป็นกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานโครงการที่ทีมเยาวชนส่งเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปต่อยอดขยายผลและมีผลดำเนินงานจริงในพื้นที่ใดก็ได้ของทีมเยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล (ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท) พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัล
          1) คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานของเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 จำนวน 5 คน มาจากผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          2) คณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ของทีมเยาวชนโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ซึ่งจะต้องเข้าเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมการสืบสานพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ที่มีความยั่งยืน ให้คงเหลือจำนวน 10 โครงการ จาก 20 โครงการ
          3) คณะกรรมการตัดสินฯ จะเดินทางไปพื้นที่ตั้งจริงของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลงานในพื้นที่ที่เยาวชนดำเนินการตามโครงการหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
          4) การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนการศึกษาและถ้วยหรือโล่รางวัล จำนวน 5 รางวัล โดยพิธีมอบรางวัลจัดที่สำนักงาน กปร.


รางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”


reward01

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
ถ้วยรางวัลจากองคมนตรี
ทุนการศึกษา 40,000 บาท
เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล
ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการ กปร.
ทุนการศึกษา รางวัลละ 15,000 บาท
เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

 

reward02

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
โล่รางวัลจากสำนักงาน กปร.
เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.

 

 

 

 


สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ


charac08

 • ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
 • ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
 • เงินสนับสนุนการเดินทาง มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคที่จัดกิจกรรม ทีมละ 3,000 บาท (ยกเว้นทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม
  ได้รับทีมละ 1,500 บาท)
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 5,000 บาท
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ทีมละ 5,000 บาท
                 - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 6,000 บาท
 • โอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับดำเนินโครงการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ได้รับสิทธิในการส่งผลงานโครงการ "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ได้พบเพื่อนใหม่  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสำนักงาน กปร.ในโอกาสต่อไป

acty04

Files:
แบบเสนอโครงการในกิจกรรม (แบบฟอร์ม 03) wordHOT

แบบเสนอโครงการในกิจกรรม “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 8 ไฟล์ word

Date 03-05-2561
File Size 18.72 KB
Download 148

กิจกรรมเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดผลงานโครงการ

Date 29-06-2561
File Size 267.88 KB
Download 24