กำหนดการกิจกรรม

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7

เส้นทาง “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ”

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.00 น. กลุ่มเยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
    - ลงทะเบียนเข้าค่าย / แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย
    - ถ่ายภาพทำเนียบรุ่น
เวลา 09.00 น. กิจกรรม Homeroom / กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
    - แนะนำคณะทางานค่ายฯ
    - แนะนำโครงการ ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและกฎระเบียบ

เวลา 09.30 น. พิธีเปิดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7
เวลา 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” โดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน
เวลา 11.15 น. การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ กับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” โดย นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษ เสริมความรู้กิจกรรมถอดบทเรียน “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชดำริ” วิทยากรโดยมัคคุเทศก์อาชีพ
เวลา 14.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชดาริ” ณ สวนหกศูนย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิต แบ่งกลุ่มนำเสนอ เป็น 6 กลุ่ม แนะนำมัคคุเทศก์พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
    - เตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูล
    - ทีมเยาวชนลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรของศูนย์ ณ สวนหกศูนย์
เวลา 16.00 น. กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ” (ปฐมนิเทศจิตอาสา )
เวลา 16.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น
เวลา 17.00 น. เยาวชนเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
    - ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน
    - มอบหมายการบ้าน
เวลา 09.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้าง เรียนรู้” การเรียนรู้งานพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ช่วงที่ 1 แบ่งเยาวชนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ (เวียนฐาน ฐานละ 60 นาที)
    ฐานที่ 1 ปศุสัตว์
        - เรียนรู้ ศึกษาการเลี้ยงแพะนม
        - เรียนรู้และทดลองทาการเพิ่มมูลค่าให้กับนมแพะ อาทิ การทาชีสนมแพะ การทาไอศกรีมนมแพะ การทาสบู่นมแพะ
    ฐานที่ 2 การทาเกษตรทฤษฎีใหม่
        - เรียนรู้ ศึกษา หลักการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
        - เรียนรู้ ศึกษา การทาเกษตรผสมผสาน ประโยชน์และข้อดี การคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
        - ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจของพื้นถิ่น การปลูกมะนาวในวงบ่อ การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู
    ฐานที่ 3 งานศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำ
        - เรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้าลาธาร ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
        - เรียนรู้การศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
    ฐานที่ 4 งานศึกษาและควบคุมไฟป่า
        - เรียนรู้ความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้น
        - เรียนรู้ขั้นตอนการทาแนวกันไฟ
    ฐานที่ 5 งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
        - เรียนรู้การทาการเกษตรแบบประณีต งานรวบรวมพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้าน
        - เรียนรู้การนาพืชไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
        - เรียนรู้การทาสบู่จากว่านหางจระเข้ การใช้ประโยชน์จากพืชโดยการแปรรูป และงานขยายพันธุ์พืช
    ฐานที่ 6 งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน
        - หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
        - การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ
        - เรียนรู้และทดลองปฏิบัติการทาปุ๋ยพืชสด
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้าง เรียนรู้”การเรียนรู้งานพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ช่วงที่ 2
เวลา 16.00 น. กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ” (สรรหาคณะทำงาน)
เวลา 16.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น
เวลา 17.00 น. เยาวชนเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาธุระส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
    - ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน
    - มอบหมายการบ้าน
เวลา 08.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน : กิจกรรม “มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชดำริ”
    - เตรียมความพร้อมประเมินผลถอดบทเรียน
    - ทีมเยาวชนลงพื้นที่ทาหน้าที่มัคคุเทศก์
    - ประเมินผล สรุปผล
เวลา 10.30 น. กิจกรรม “เกษตรกรตัวจริง” เยาวชนออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ไปยังบ้านเกษตรกร
    บ้านที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน (นายอุ่นเรือน เกิดสุข)
        - กิจกรรมเรียนรู้การทาเกษตรผสมผสาน
        - เรียนรู้การผสมเชื้อเพาะเห็ด การทาถุงเพาะเห็ด การอบถุงเพาะเห็ด และการเก็บเห็ด
    บ้านที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการทาเกษตรผสมผสาน และการปลูกผักปลอดสารพิษ (นายจรูญ ธาตุอินจันทร์)
        - กิจกรรมการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
        - ศึกษาและเรียนรู้การทาอาหารสัตว์และปุ๋ยหมัก
        - กิจกรรมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
    บ้านที่ 3 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์กบ (นายสุจินต์ แสงแก้ว)
        - กิจกรรมเรียนรู้การเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ
        - เรียนรู้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
        - เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเป็ดและไก่สวยงาม
    บ้านที่ 4 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริการเห็ดเศรษฐกิจ (นางวีรา จินะใจ)
        - กิจกรรมเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
        - เรียนรู้การผลิตก้อนเห็ดสาหรับจำหน่าย
        - เรียนรู้การแปรรูปเห็ดนางฟ้า
    บ้านที่ 5 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรผสมผสาน (นายสว่าง อินไชย)
        - กิจกรรมเรียนรู้การทำนาอินทรีย์
        - เรียนรู้เลี้ยงเป็ดเทศ เลี้ยงไก่พื้นเมือง
        - เรียนรู้ปลูกไม้ผล ปลูกกระเทียมและหอมแดง
    บ้านที่ 6 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านปศุสัตว์ (นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น)
        - เรียนรู้การเลี้ยงโคพื้นเมือง
        - เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
        - เรียนรู้การเลี้ยงกระต่าย และสุกร
        - การทำนาและปลูกพืชผัก
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เวลา 16.00 น. กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ” (ประชุมคณะทางาน)
เวลา 16.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น
เวลา 17.00 น. เยาวชนเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาธุระส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
    - ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน
    - มอบหมายการบ้าน
เวลา 07.50 น. กิจกรรมถอดบทเรียน : กิจกรรม “สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ เสริมความรู้และแนะนาเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อ
เวลา 09.05 น. เยาวชนออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปยังโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เวลา 10.30 น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชดำริ ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการที่เกิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง เช่น พืชกลุ่มกระเจียว ว่านสี่ทิศ หน้าวัว และกล้วยไม้ไทย เป็นต้น ตลอดจนทำการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม สำหรับการส่งเสริมราษฎร และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกให้แก่ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคต่าง ๆ
  - กิจกรรมภาคทฤษฎี : การบรรยายพิเศษ ความเป็นมา ภาพรวมและการดำเนินงานของโครงการฯ
  - กิจกรรมภาคปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ
      แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อเรียนรู้พร้อมทดลองปฏิบัติ ณ 5 ฐานกิจกรรม (เวียนฐาน ฐานละ 30 นาที) ดังต่อไปนี้ (ช่วงที่ 1)
    ฐานที่ 1 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ
            - เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการเพาะและขยายพันธุ์ที่เหมาะกับพืชที่ต้องการความแม่นยำในด้านพันธุกรรมศาสตร์เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างดอก สี และขนาด
            - ทดลองแยกกล้ากล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ
    ฐานที่ 2 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการใช้ส่วนหัว
            - เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชที่ใช้หัวในการขยายพันธุ์ อาทิ แกลดิโอลัส กระเจียว
            - ทดลองขยายพันธุ์พืชด้วยการใช้หัว
    ฐานที่ 3 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการใช้ส่วนใบ
            - เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ใบ ประเภทของพืชที่ใช้ใบขยายพันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์
            - ทดลองขยายพันธุ์พืชด้วยการใช้ใบ
    ฐานที่ 4 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
            - เรียนรู้การขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
            - ทดลองขยายพันธุ์พืชด้วยการใช้ใบ
    ฐานที่ 5 การผลิตไม้หัวแกลดิโอลัสและพืชกลุ่มกระเจียว
            - เรียนรู้ประเภท สายพันธุ์ของพืชกลุ่มขยายพันธุ์ด้วยหัว คุณค่าทางเศรษฐกิจ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.45 น. ออกเดินทางไปยังหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มตัวอย่างขุนแตะ) อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ แหล่งให้การศึกษาข้อมูลการดำเนินงานฟาร์มที่เหมาะสมแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อรักษาสภาพป่าให้คงความสมบูรณ์ ไม่ถูกทำลาย และช่วยอนุรักษ์สภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติ ให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดิน และป่าไม้
เวลา 15.00 น. เดินทางถึงฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะฯ ฟังการบรรยายแนะนา โดย นายสมเกียรติ คณะแก้ว หัวหน้าหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มตัวอย่างขุนแตะ)
เวลา 15.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ” (ประชุมกลุ่ม / วางแผน / จัดสรรงาน)
เวลา 16.30 น. กิจกรรมเกษตรกรตัวจริง เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ จำนวน 20 หลัง (หลังละประมาณ 5 คน) รับประทานอาหารเย็น/พักค้างคืน ณ บ้านเกษตรกร


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 น. รวมตัวกันที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ / กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 09.00 น. ชมพื้นที่รอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
เวลา 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 น. กิจกรรม “เสริมสร้างเรียนรู้” การเรียนรู้งานพัฒนาภายในโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ดังนี้
    ฐานที่ 1 การตอนกิ่งต้นหม่อน
    ฐานที่ 2 การเก็บและคั่วชาใบหม่อน
    ฐานที่ 3 การทำน้าเสาวรส
    (ทั้ง 3 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 40 นาที เวียนจนครบ)
เวลา 12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เวลา 16.00 น. กิจกรรม “สร้างสื่อสืบสานพระราชดำริ” นำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร
เวลา 17.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น
เวลา 18.00 น. เยาวชนเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาธุระส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า ชี้แจงแนะแนวกิจกรรมระหว่างวัน
เวลา 09.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียน “ร้อยเรียงเรื่องราว...บอกเล่าความประทับใจ ครั้งที่1"
เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง
เวลา 10.30 น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อาเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ ช่วงที่ 1 เรียนรู้การน้อมนำแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการก่อตั้งสหกรณ์เพื่อรวมกลุ่มประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพตามทรัพยากรและความสามารถจนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืน
    กิจกรรมภาคทฤษฎี : การบรรยายพิเศษ ความเป็นมา ภาพรวมและการดำเนินงานของโครงการฯ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ ช่วงที่ 2
    กิจกรรมภาคปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ ณ กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
    หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์ 1
        - เรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน และการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์วันละ 1 บาท
        - เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ การถักพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าที่เหลือจากอุตสาหกรรมทอผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
    หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ 2 เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ การผลิตหมอนใบชา และผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
    หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3
        - เรียนรู้การทาเกษตร ที่น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ได้ผลเชิงประจักษ์
        - เรียนรู้และลงมือทาขนมทองม้วนสมุนไพร
    หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ 4 เรียนรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และการทาไม้กวาด
    หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5 เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ อาทิ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า
    หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ 6 เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
    หมู่ที่ 7 บ้านโป่งห้อม เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประจาถิ่น เช่น น้าพุร้อนสันกาแพง และการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น
    หมู่ที่ 8 บ้านโป่งนก เรียนรู้การทาไข่เค็มน้ำแร่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของท้องถิ่น และการจักสานตะกร้า ต้มไข่น้าแร่จากไม้ไผ่
เวลา 15.30 น. เที่ยวชมน้าพุร้อนสันกาแพง (ทุกกลุ่ม)
เวลา 16.00 น. กลุ่มเยาวชนเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เวลา 16.30 น. กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดาริ” (ประชุมเพื่อสรุปกิจกรรม)
เวลา 17.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น
เวลา 17.30 น. เยาวชนเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาธุระส่วนตัว
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า
เวลา 08.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน “ร้อยเรียงเรื่องราว...บอกเล่าความประทับใจ ครั้งที่2"
เวลา 09.30 น. นาเสนอสรุปกิจกรรม กิจกรรม “ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ”
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 น. พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7
    - พิธีมอบประกาศนียบัตร
    - ตัวแทนเยาวชนกล่าวแสดงความรู้สึก
    - ประธานกล่าวปิดโครงการ โดย ผู้แทนจากสำนักงาน กปร.
    - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เอกสาร:
กำหนดการค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 7HOT

ร่างกำหนดการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7

เส้นทาง “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ”

ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ 

วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 512.28 KB
ดาวน์โหลด 207