กำหนดการเรียนรู้

กำหนดการ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1

“สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 - วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

    เวลา 08.00 น. กลุ่มเยาวชนเดินทางถึงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
      • ลงทะเบียนเข้าค่าย / แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย
      • กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ (พร้อมกับการลงทะเบียน)
      • แนะนำทีมผู้ดูแลพูดคุยแนะนาโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมชี้แจงกฎระเบียบ
      • ทำแบบสอบถามก่อนร่วมกิจกรรม

    เวลา 08.30 น. พิธีเปิดโครงการ RDPB CAMP JUNIOR รุ่นที่ 1
    เวลา 08.45 น. การบรรยายพิเศษ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” วิทยากรโดย เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน
    เวลา 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง
    เวลา 10.00 น. การบรรยายพิเศษ “เรียนรู้ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรโดย ผู้แทนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    เวลา 11.00 น. กิจกรรม “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการไปรษณีย์ไทย” วิทยากรโดย ผู้แทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
    เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง
    เวลา 13.20 น. เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 15.00 น. ชมนิทรรศการ เย็นศิระเพรำะพระบริบำล เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
    เวลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมของวันที่ 1 / กิจกรรมถอดบทเรียน /สันทนาการ
    เวลา 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 


วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาภารกิจส่วนตัว
    เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
    เวลา 08.00 น. กิจกรรมโฮมรูม / มอบหมายภารกิจประจาวัน
    เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายพิเศษ แนะนำ ทำความรู้จักกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยากรโดย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปยัง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว
    เวลา 11.00 น. เดินทางถึง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
    เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 12.30 น. แบ่งกลุ่มเยาวชนเรียนรู้งานทั้งหมด 7 ฐาน
      ฐานที่ 1 การหีบอ้อยแบบโบราณ ชมและรับฟังบรรยายการหีบอ้อยด้วยวิธีโบราณด้วยการใช้แรงงานกระบือ (ฐานรวม)
      ฐานที่ 2 ฐานกำรทำลำนดินจำกมูลกระบือ เรียนรู้ขั้นตอนการทำลานดินจากมูลกระบือ / ภาคปฏิบัติ : ทดลองทำลานดินจากมูลกระบือ (ฐานรวม)
      ฐานที่ 3 ฐานกำรทำก๊ำชชีวภำพจำกมูลสัตว์ เรียนรู้ขั้นตอนการทำก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือ / ภาคปฏิบัติ : ทาอาหารด้วยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพมูลกระบือ (ฐานรวม)
      ฐานที่ 4 ฐานกำรไถนำด้วยกระบือ แบ่งเป็นการไถ 2 แบบ คือ การไถดะ และการไถแปร / ภาคปฏิบัติ : ทดลองไถนาด้วยกระบือ
      ฐานที่ 5 ฐานเรียนรู้การดานา เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการดำนา / ภาคปฏิบัติ : ทดลองดำนา
      ฐานที่ 6 ฐานการทำบ้ำนดิน เรียนรู้การทำบ้านดิน ภาคปฏิบัติ : ทดลองทำบ้านดิน
      ฐานที่ 7 ฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภำพ เรียนรู้ขั้นตอนทาปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและเศษพืช / ภาคปฏิบัติ : ทดลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
    เวลา 16.30 น. สรุปภาพรวมกิจกรรมของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โดย ผู้แทนจากโรงเรียนโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
    เวลา 17.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
    เวลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมของวันที่ 2 / กิจกรรมถอดบทเรียน / กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
    เวลา 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

    เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
    เวลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
    เวลา 07.00 น. กิจกรรมโฮมรูม / มอบหมายภารกิจประจาวัน
    เวลา 07.30 น. ออกเดินทางไปยังอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ จังหวัดสระแก้ว
    เวลา 09.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

    - ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว “ป่าต้นน้ำขอแม่น้ำห้วยโสมง” วิทยากรโดย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา
    เวลา 09.30 น. เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยแบ่งเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม เรียนรู้ใน 4 ฐานๆ ละ 30 นาที (เวียนฐาน)
      ฐานที่ 1 ฐานกำรทำโป่งดินผีเสื้อ เรียนรู้การทาโป่งดินเค็มให้เป็นอาหารสาหรับผีเสื้อ
      ฐานที่ 2 ฐานศึกษาป่ำต้นน้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับป่าต้นน้ำ ทาความรู้จักกับหัวใจดงพญาเย็น ระบบนิเวศน์ของป่า ต้นกำเนิดลำน้ำห้วยโสมง
      ฐานที่ 3 ฐานการทำโป่งดินสำหรับสัตว์ป่า เรียนรู้การทาโป่งดินให้สัตว์ป่าอาทิ ช้าง เสือ การดูรอยตีนเสือ และสัตว์ต่าง ๆ
      ฐานที่ 4 ฐำนสมุนไพร เรียนรู้สมุนไพรในอุทยานฯ ปางสีดาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องสมุนไพรสาคัญเรื่องสมุนไพรของแพทย์แผนไทย
    เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
    เวลา 14.00 น. เดินทางถึงอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

    - ฟังการบรรยายสรุปโครงการ โดย ผู้อานวยการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
    เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
    เวลา 15.30 น. เยี่ยมชม/ทากิจกรรม บริเวณอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา
    - เยาวชนร่วมปลูกกล้าไม้พะยูงเพื่อบริเวณที่ทาการ
    - ขึ้นไปบริเวณสันอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดาชมระบบบริหารจัดการน้า / พื้นที่รับน้า
    - เยาวชนเยี่ยมชมสหกรณ์แพปลาชุมชนห้วยโสมง เรียนรู้และรับฟังการบริหารจัดการและประโยชน์ของสหกรณ์แพปลาชุมชน
    เวลา 17.00 น. ออกเดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
    เวลา 19.00 น. สรุปกิจกรรมของวันที่ 3 / กิจกรรมถอดบทเรียน / กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์
    เวลา 21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันจันทร์ที่ 24 เมษำยน 2560
    เวลา 06.00 น. ตื่นนอน / ทาภารกิจส่วนตัว
    เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
    เวลา 07.30 น. กิจกรรมโฮมรูม / มอบหมายภารกิจประจาวัน
    เวลา 08.00 น. นั่งรถรางชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
    เวลา 08.30 น. เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฐานรวม)
    เวลา 09.00 น. เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยแบ่งเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม เรียนรู้ใน 4 ฐานๆ ละ 30 นาที (เวียนฐาน)
      ฐานที่ 1 ฐำนพิพิธภัณฑ์ดิน เรียนรู้ประเภทของดินในเขตภูมิภาคตะวันออก สี ลักษณะการปรับปรุงดิน
      ฐานที่ 2 ฐำนงานประมง เรียนรู้การผสมพันธุ์ปลาน้าจืดและการแปลงเพศปลา
      ฐานที่ 3 งานพัฒนาชุมชน เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ / ภาคปฏิบัติ : ทดลองจักสานของเล่นจากใบมะพร้าวและไม้ไผ่
      ฐานที่ 4 งานส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนไว้ใช้เอง อาทิ แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่ / ภาคปฏิบัติ : ทดลองทาน้ายาล้างจานสมุนไพร
    เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียน
    เวลา 15.00 น. พิธีปิดค่ายเยาวชน
      - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
      - ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณและกล่าวอาลา
      - ถ่ายภาพร่วมกัน
      - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
    เวลา 16.00 น. เยาวชนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
    เวลา 18.30 น. เดินทางถึงสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยสวัสดิภาพ

เอกสาร:
กำหนดการค่าย RDPB Camp JUNIORHOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 210.21 KB
ดาวน์โหลด 314