การรับสมัคร

junior100x400px

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. นักเรียนอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สมัครเป็นรายบุคคล และต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม กระตือรือร้น ยินดีรับฟังคำสั่งและกฎระเบียบของค่าย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ได้ตลอดทั้งโครงการ

หลักฐานการสมัคร

 • ๑. ใบสมัครจำนวน ๑ หน้า ใบสมัครนี้ต้องมีผู้ปกครองลงนามรับรองในใบสมัครด้วยจึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
 • ๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน ๑ ฉบับ
 • ๓. สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้
 • ๔. บทความ ขนาดไม่เกิน ๑ หน้า A ๔ หรือวีดีโอคลิป ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที เพื่อเป็นผลงานในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 


โดยตอบคาถามว่า

 • ๑. โครงการอันเนื่องพระราชดาริในความคิดของเยาวชนคืออะไร
  ๒. ทำไมเยาวชนจึงสนใจสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้
  ๓. จากกำหนดการ เยาวชนมีความสนใจอยากเรียนรู้ ณ สถานที่ไหน กิจกรรมอะไรมากที่สุด และเพราะเหตุใด

 • ติดต่อสอบถาม
 • ico tel50x50

๑. กองประชาสัมพันธ์ (สานักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๗
๒. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗


ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

icon con๑. เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th
๒. เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com


การส่งใบสมัคร

ico home50x50๑. ทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่
      - กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
      - ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ๑๗/๒๒๘ ประชาชื่น ๑๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๒. ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
๓. ทางสื่อออนไลน์

ico web50x50      - E–Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      - Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
      - Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
      - YouTube : Rdpbcamp Channel
      - Instagram: Rdpbcamp
      - Line: Rdpbcamp

เอกสาร:
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp JUNIORHOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 356.09 KB
ดาวน์โหลด 307