โปรแกรมการเรียนรู้

โปรแกรมการเรียนรู้

      เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง (อาจเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม)

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน – วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (๔ วัน ๓ คืน)

j03

      - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้และศึกษา องค์จากรู้ต่าง ๆ จาก ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่มีการบริหารจัดการที่ดินที่แล้ง ให้เกิดประโยชน์ ให้สามารถกลับมาทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับราษฎรได้อีกครั้ง ร่วมเรียนรู้และทดลองปฏิบัติ การเพาะกล้าหญ้าแฝก การทำน้ำยาล้างจาน การทำของเล่นโบราณจากทางมะพร้าวและไม้ไผ่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      - อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การดูแลรักษาระบบนิเวศน์ฯ ของป่า “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก” ที่นอกจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน ยังเป็นการช่วยในบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยโสมง เรียนรู้ศึกษาประโยชน์ของป่า สมุนไพรป่า การทำโป่งดินเค็มสำหรับสัตว์ป่าและผีเสื้อ ความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศน์วิทยาต่าง ๆ

      - อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริที่ต้องการเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทาการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี ศึกษาเรียนรู้จุดเริ่มต้น และการพัฒนาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขนาดใหญ่ ประโยชน์ และทัศนศึกษาชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ธนาคารปลาชุมชน และร่วมปลูกป่าต้นน้ำ

j04

      - โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์การอบรมกระบือเพื่อใช้ในทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เรียนรู้ประโยชน์และการใช้งานกระบือ อาทิ การใช้แรงงานกระบือในการทำนา หีบอ้อย และประโยชน์จากมูลกระบือ อาทิ การทำก๊าซชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำลานดิน

สิทธิประโยชน์ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

๑. ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
๒. ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
๓. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๔. ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕. ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ สำนักงาน กปร. ในโอกาสต่อไป