โปรแกรมการเรียนรู้

โปรแกรมการเรียนรู้

เส้นทางการเรียนรู้ “รักษ์นา รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ”

เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันอังคารที่ 18 ถึงวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 (7 วัน 6 คืน)


t01

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
      ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป


t02

- โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง ตลอดจนทาการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม สาหรับการส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพและรายได้เสริมในครอบครัว


t03

- โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ หมู่ 5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยให้ดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ เป็ด นกกระทา ปลากบ ผึ้ง และแกะ


t04

- โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

      โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตร