โครงการ “เยาวชนสืบสานพระราชดำริ”

ico cong

โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ”

ทีมเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการสร้างสรรค์ โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ โดยต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดดังต่อไปนี้
    1. นำเสนอโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริ หลักการทรงงาน และประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิประโยชน์ด้านการเกษตร ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและอนามัย ประโยชน์ด้านการศึกษา ประโยชน์ด้านการพัฒนาชีวิตและสังคมอื่น ๆ
    2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
    4. กำหนดสถานที่ดาเนินโครงการ
    5. กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
    6. กำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ของการดำเนินโครงการที่ปรากฏเป็นรูปธรรม หรือเกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์
    7. กำหนดขั้นตอนการดาเนินโครงการโดยย่อ
      เยาวชนสามารถชี้แจง เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำคัญต่อการดำเนินโครงการ อาทิ ทรัพยากรด้านบุคคล สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณและการจัดการด้านการเงิน


เกณฑ์พิจารณาตัดสินโครงการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
    1. ประเด็น เนื้อหาที่นำเสนอ เกี่ยวเนื่องกับหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ และประโยชน์จากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการต่อยอด พัฒนา บูรณาการได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
    2. ประเด็น เนื้อหาที่นำเสนอ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และสามารถนาไปดาเนินการได้จริง มีศักยภาพ ที่จะบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินโครงการที่วางไว้
    3. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะได้รับ สอดคล้องกับประเด็น เนื้อหา งบประมาณ ระยะเวลา การดำเนินงาน และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

cong01

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับ
    - ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
    - ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
    - เงินสนับสนุนการเดินทาง มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น
    - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคที่จัดกิจกรรม ทีมละ 3,000 บาท (ยกเว้นทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม ได้รับทีมละ 1,500 บาท)
    - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ทีมละ 5,000 บาท
    - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมละ 6,000 บาท
    - ทีมที่สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทีมละ 7,000 บาท
    - โอกาสในการร่วมกิจกรรมเรียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับดำเนินโครงการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
    - ได้รับสิทธิ์การส่งโครงการและนาเสนอนิทรรศการโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนดำเนินโครงการพร้อม ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
    - ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

“ธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ”

ของสำนักงาน กปร. โดยมีเงินสนับสนุนโครงการ

จำนวน 100,000 บาท

และมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสำนักงาน กปร. ในโอกาสต่อไป

c01

c02

c03

c04