รู้จักโครงการ RDPB JUNIOR

ที่มาของโครงการ

j01

      นับจากวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานหนักที่สุด ยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน พระราชกรณียกิจอันมากมายนั้นสร้างรากฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นแก่พสกนิกร ประดุจไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านรากใบแผ่ขยายสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่ว ประเทศไทย ดั่งที่เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แจ้งกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ทั่วประเทศ ครอบคลุมการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสื่อสารคมนาคมสวัสดิการสังคม การศึกษา และโครงการบูรณาการด้านอื่น ๆ

j02

      สำนักงาน กปร. หรือสำนักงานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นจูเนียร์ หรือ RDPB CAMP JUNIOR สำหรับเยาวชน อายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปี ขึ้น โดยมีความประสงค์ให้เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ RDPB CAMP JUNIOR เป็นค่ายที่ออกแบบมา ในรูปแบบของ “สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบสนุกสนาน มีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดจนเกิดความสนใจ และเกิดการตระหนักรู้ ด้วยตนเองว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการ กว่าจะเริ่มต้นในการพัฒนา ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงใด อย่างไร จึงจะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้น จากดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้น กว่าจะมีทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ต้องผ่านกระบวนการทางาน การบูรณาการหรือความเสียสละ การบริหารจัดการอย่างไรบ้าง จึงจะมาเป็นโครงการพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ ให้กับประชาชน และประเทศชาติเช่นในปัจจุบัน

j03

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมี ต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๗๐ ปี

๒. เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชดำริ องค์ความรู้ ประโยชน์ และผลสำเร็จจากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

๓. เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริไปยังกลุ่มเยาวชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ