รู้จักโครงการ

r09

RDPB CAMP 7

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

rdpb07 logo wb

ที่มาของโครงการ

      จากพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,685 โครงการ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ การแพทย์ การคมนาคม ฯลฯ สร้างประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เล็งเห็นความสาคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ รวมถึงประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ ค่ายเยาวชน รู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDBP Camp อย่างต่อเนื่องสู่รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ในแนวพระราชดำริเกี่ยวกับฟื้นฟู ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งต้นน้ำที่สำคัญสู่การหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ตลอดจนถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิประเทศของพื้นที่อีกด้วย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชน ที่ความสามารถน้อมนาแนวทางการจัดการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเผยแพร่สืบสานพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน และงานตามพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว สถาบัน ชุมชน และประเทศชาติอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 70 ปี
  • เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดำริไปทั่วประเทศ
rdpb06 976px