การรับสมัคร

rdpb06 400px

คุณสมบัติผู้สมัคร
    - นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาและชั้นปีในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
    - อายุ 18 ถึง 25 ปี
    - สมัครเป็นทีมทีมละ 4 คน และสมาชิกภายในทีมต้องอยู่อยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะต่างชั้นปีได้
    - มีความสนใจในแนวพระราชดำริ มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น
    - สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ ได้ตลอดทั้งโครงการ
    - มีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ประจำทีมทีมละ 1 คน
    - จัดทำโครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ


การรับสมัคร
    - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560
    - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560


หลักฐานการสมัคร
    - ใบสมัครทีมจำนวน 1 ฉบับ (แบบฟอร์ม 01) ใบสมัครนี้ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและลงนามในใบสมัครด้วยจึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์
    - ใบสมัครรายบุคคลทีมละ 4 ฉบับ (แบบฟอร์ม 02)
    - รูปถ่ายสมาชิกภายในทีม (ขนาด 2 นิ้ว) คนละ 1 รูป
    - สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้
    - โครงการ “เยาวชนสานต่อพระราชดำริ” ทีมละ 1 โครงการ


ติดต่อสอบถาม

ico tel50x50

๑. กองประชาสัมพันธ์ (สานักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๗
๒. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗


ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

icon con๑. เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th
๒. เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com


การส่งใบสมัคร

ico home50x50๑. ทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่
      - กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
      - ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ๑๗/๒๒๘ ประชาชื่น ๑๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๒. ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
๓. ทางสื่อออนไลน์

ico web50x50      - E–Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      - Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
      - Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
      - YouTube : Rdpbcamp Channel
      - Instagram: Rdpbcamp
      - Line: Rdpbcamp

เอกสาร:
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ RDPB07HOT
วันที่ 02 ก.พ. 2561
File Size 455.8 KB
ดาวน์โหลด 197